ILKANG KSPAN
CONSTRUCTION PERFORMANCE
1996- 2018 

BIPV SYSTEM

K-ZIP ROOF SYSTEM PANEL

K-PANEL ROOF SYSTEM PANEL

K-SPAN ROOF SYSTEM PANEL

일강케이스판 BIPV 신재생에너지, 지붕, 내ㆍ외벽 축조 관련 전문건설 업체

BIPV,전기공사,지붕판금공사,철물공사,미장방수공사,창호공사,시설물유지공사/구조용 금속제품,옥외광고물 제조